Wat is Reiki
Cursus 1e graad
Cursus 2e graad
   
Het REIKICENTRUM®
Cursusdata
Waar kunt u ons vinden
Opleiding tot Master
Boeken van Arie Luijerink
   
De Crisislijn
Reiki Stichting Nederland

TERUG naar INDEX


Het systeem van Dr.Usui

Uit: De weg naar het Masterschap van Arie Luijerink

Reiki is universele levensenergie. Grandmaster Takata benoemde het als de God-kracht. Het is geen techniek, geen methode. De manier waarop we deze levensenergie doorgeven aan anderen, de manier waarop we door inwijdingen geopend worden om Reiki te kunnen ontvangen, is wel een methode, het systeem van dr. Usui, zoals dat door hem is overgedragen op zijn opvolgers, de Grandmasters Hayashi, Takata, Furumoto, en via hen op ons. Het is een belangrijke verantwoordelijkheid voor Masters in het Usui systeem van natuurlijk genezen om dit systeem te hoeden en ongewijzigd, in zijn volle kracht en eenvoud over te dragen op hun studenten.

Een van de kenmerken van het systeem is de overdracht van Reiki door middel van onze handen. Het ontvangen van en het werken met deze energie heeft haar werking op het lichaam, de geest, de emoties en het zielsniveau van de ontvanger. Tekenend is dat de Reiki beoefenaar deze energie vrij laat stromen, zonder te sturen, te manipuleren of zich te willen bemoeien met de resultaten. Reiki doet met de ontvanger wat op dat moment voor de ontvanger het meest nodig is. De overtuigingen van beoefenaar en ontvanger over wat belangrijk is doen er even niet toe. Na verloop van tijd gaan Reiki beoefenaars steeds sterker ervaren dat Reiki beter stroomt naarmate ze meer in staat zijn om ‘onthecht’ te behandelen, zonder iets te willen, zonder zich in te spannen.

HET LICHAAM.

Het Usui systeem van natuurlijk genezen is een natuurlijke geneeswijze, ook voor het lichaam.Voor veel mensen is het helende effect van Reiki op het lichaam de aanleiding om er kennis mee te maken door zich te laten behandelen, of door zelf een cursus te doen en met het geleerde aan de slag te gaan voor zichzelf of hun omgeving. Het doet goed om dan steeds weer te ontdekken dat er geen aandoeningen zijn waarbij Reiki de ontvanger niet steunt. Het doet goed om te merken dat Reiki altijd toegepast kan worden, ook naast andere reguliere of alternatieve therapieën, dat het nooit tégen, maar altijd mee werkt. Het doet goed om te merken dat steeds vaker artsen en specialisten hun patiënten doorverwijzen voor Reiki behandelingen en dat inmiddels daarom ook een aantal verzekeringsmaatschappijen deze behandelingen vergoeden. Maar Reiki is méér dan een geneeswijze voor ons lichaam.

DE GEEST.

Degenen die Reiki begonnen te beoefenen met de bedoeling het lichaam te genezen, ontdekken als bij verrassing dat het meer met ons doet dan verwacht.

Ondermeer omdat het bezig zijn met Reiki hetgeen ons belemmert op mentaal niveau (belemmerende overtuigingen), op emotioneel niveau (nog onverwerkte emoties ) helpt opruimen, wordt onze persoonlijke groei gestimuleerd. Er ontstaat een nieuwe ruimte in ons, waardoor onze kwaliteiten en talenten zich eindelijk onbelemmerd kunnen ontwikkelen.We worden vrijer. We kijken niet meer naar de werkelijkheid door de vertekenende bril van vroegere ervaringen maar kunnen de wereld steeds meer herkennen zoals zij werkelijk is. We veroordelen onszelf minder dus we hebben minder behoefte om over anderen te oordelen. Heling en ontwikkeling hebben hun eigen tempo. Gaan nooit sneller dan de ontvanger van behandelingen aan kan. Kunnen niet geforceerd worden. Haast en ongeduld vertragen het proces

SPIRITUALITEIT.

Door de invloed van Reiki op het zielsniveau van de beoefenaar gaat deze zich steeds meer in relatie voelen met ‘het al’. We ervaren steeds sterker dat we niet een afgescheiden ( en vaak eenzaam) deeltje zijn maar voelen werkelijk contact, liefde en respect. Door de groeiende ervaring van eenheid is het ook vanzelfsprekender om onze verantwoordelijkheid te nemen ten opzichte van onszelf, natuur en medemens. Verdieping en versterking van onze spiritualiteit gaan samen met het loslaten van ons ego. Daarom wil ons ego nogaleens in opstand komen tijdens het proces van groei op dit niveau. En juist dan, tijdens de innerlijke strijd die een dergelijk verzet van ons ego oplevert, is het belangrijk om Reiki te blijven gebruiken om daar doorheen te komen. En dan blijkt Reiki, immers zo makkelijk te leren,-in feite een cadeau aan onszelf- niet zo makkelijk om te doen. Het vraagt wel degelijk iets van ons, de bereidheid om niet te blijven steken in verzet, niet weg te lopen voor ontwikkeling, maar er doorheen te gaan door behandeling en zelfbehandeling.

Het is dan ook van belang voor eenieder die Reiki beoefent om ook zichzelf te blijven behandelen en behandelingen van een ander te ontvangen, zodat het proces van steeds verder gaande heling voortgang kan vinden.

GEMEENSCHAP.

Mensen met volstrekt andere achtergronden, leeftijden en levensovertuigingen delen door het beoefenen van Reiki een gezamenlijk beleefde ervaring, een gedeelde verwondering over wat Reiki met ons en onze omgeving doet. Daardoor beleven mensen die Reiki ervaren een gevoel van gemeenschap met anderen die dat ook doen.

DE VORM.

Het Usui systeem van natuurlijk genezen heeft een vaste vorm. De vorm is niet het systeem, maar zonder de vorm is het systeem er niet. Niet alle elementen van de vorm zijn even makkelijk te begrijpen of te verklaren, ze zijn echter wel te ervaren, en naar mate men meer ervaring op doet met Reiki, wordt het helderder dat geen van deze elementen gemist kan worden.

PERSOONLIJK ONDERWIJS.

Het is een kenmerk van van het Usui systeem van natuurlijk genezen dat het onderwijs persoonlijk en mondeling gegeven wordt. Slechts het directe samenzijn, de aanwezigheid van student en Master maken het mogelijk om de benodigde energetische overdracht plaats te doen vinden.

INWIJDING.

De handeling die tot inwijding leidt resulteert in het vermogen van de student om Reiki te ontvangen en door te geven voor zelfbehandeling en de behandeling van anderen.

De eerste graad van Reiki kent vier inwijdingen, er is één inwijding voor de tweede graad, en één inwijding tot Master in het Usui systeem van natuurlijk genezen. Inwijding is een belangrijk onderdeel van het systeem maar kan alleen dan zijn werk doen indien ook aan de andere elementen is voldaan.

BEOEFENING.

Het beoefenen van Reiki, het geven en ontvangen van behandelingen is onderdeel van de vorm. Reiki werkt met ons als we met Reiki werken. Naarmate we meer met Reiki doen, doet Reiki meer met ons. Voor iemand die is ingewijd in de eerste graad bestaat het beoefenen ervan uit het opleggen van de handen op de daarvoor aangeleerde posities bij anderen en bij henzelf en het laten stromen van Reiki. Voor degenen die zijn ingewijd in de tweede graad is het van belang om daarmee bezig te zijn ten behoeve van zichzelf en anderen, overigens zonder het geven en ontvangen van behandelingen met de eerste graad over te slaan, want die hebben hun eigen waarde. Voor degenen die zijn ingewijd tot Master bestaat het beoefenen ervan uit het geven en ontvangen van behandelingen met de eerste en de tweede graad, en het geven van onderwijs en inwijdingen in het Usui systeem van natuurlijk genezen.

SYMBOLEN.

Het gebruik van de symbolen leidt de student tot een dieper niveau van heling en eenwording. De drie symbolen die worden overgedragen op de student die ingewijd wordt in de tweede graad van Reiki en het symbool dat doorgegeven wordt aan diegenen die Master worden, hebben elk hun eigen werking. Inwijding, de juiste vorm en het juiste gebruik ervan zijn noodzakelijk om de werking ervan mogelijk te maken.

DE USUI LEEFREGELS.

Ook het onderwijs in de leefregels van dr. Usui is onderdeel van de vorm. De leefregels:

-maak je -slechts vandaag- niet kwaad.

-maak je -slechts vandaag- geen zorgen.

-eer je ouders, je leraren en de ouderen.

-verdien je brood op een eerlijke manier.

-toon dankbaarheid aan alles wat leeft.

zijn hulpmiddelen voor de student bij zijn of haar persoonlijke, mentale en spirituele ontwikkeling.

GESCHIEDENIS.

Het tijdens de cursus vertellen over de oorsprong en geschiedenis van Reiki behoort tot de vorm van het systeem. Het is een onderdeel van de mondelinge traditie. Wanneer dit onderdeel wordt overgeslagen kan bij cursisten soms de behoefte groeien om zelf een ontstaansgeschiedenis te bedenken. Dat dat verwarring op kan roepen blijkt. Op dit moment al worden abusievelijk Tibetaanse monniken, Egyptische priesters, en een Indiase Goeroe genoemd als grondleggers van deze methode.

AFSTAMMING.

Waar ook ter wereld een Reiki cursus wordt gegeven, bijna altijd staan in de ruimte waar de inwijdingen worden ontvangen vier foto’s van de Grandmasters. Een teken van respect van de inwijdende Master voor zijn of haar voorgangers en leraren.Tevens een teken van bescheidenheid: ‘Ik heb het niet allemaal zelf uitgevonden’. Aan het begin van de cursus wordt gevraagd om hun spirituele aanwezigheid, aan het eind van de cursus wordt daarvoor bedankt. Ook dit heeft te maken met respect voor de traditie, en de wens van de initiërende Master om bij zijn onderwijs ‘op lijn’ te blijven met de essentie van Reiki zoals deze gedragen wordt door de Grandmasters.

In het Usui systeem van natuurlijk genezen heeft het ambt van Grandmaster een specifieke plaats. Omdat kennis, ervaring, vaardigheid en intentie van dr. Makao Usui direct en persoonlijk werd overgedragen op Grandmaster Hayashi en via hem op Grandmaster Takata die op haar beurt het ambt overdroeg op Phyllis Furumoto, staat de Grandmaster dicht bij ‘de bron’. Door deze directe lijn is er geen ruimte voor persoonlijke interpretaties of afwijkingen van het systeem die daarvan het gevolg zouden kunnen wezen. De Grandmasters zijn de energetische dragers en hoeders van het Usui systeem.

Inwijding in het Usui systeem van natuurlijk genezen kan slechts plaatsvinden door een Master die is ingewijd door een van de Grandmasters, of door een Master die is ingewijd door iemand die is ingewijd (etc.)door een van de Grandmasters. Op dit moment leven er Masters die zijn ingewijd door Grandmaster Takata, en Masters die zijn ingewijd door Grandmaster Furumoto. Elke Master kent en respecteert de lijn via welke hij of zij verbonden is met die afstamming. Een van de verantwoordelijkheden van het ambt is het geven van helderheid over wat in overeenstemming is het het Usui systeem van natuurlijk genezen, en wat niet. Nu er over de hele wereld Reiki Masters leven en werken, die elk op hun manier worden beïnvloed door de cultuur waarin ze leven en waaruit ze voortgekomen zijn, is die rol van het ambt misschien nog wel belangrijker dan in het verleden. De Grandmaster staat niet aan het hoofd van een organisatie, is niet een soort ‘Reiki-Paus’. De wezenlijke autonomie en de daarbij behorende verantwoordelijkheid van Reiki Masters, de persoonlijke uitdrukking van hun individualiteit blijft onverlet.

Tijdens bijeenkomsten voor Reiki Masters geeft Grandmaster Phyllis Furumoto hen uitsluitsel over de vraag of zij nu werkelijk het Usui systeem beoefenen en overdragen. Ook ontvangen Masters in het Usui systeem regelmatig publicaties van haar hand. Daarnaast werkt zij op dit moment -ter bescherming van mensen die een Reiki cursus willen gaan volgen- aan de totstandkoming van een internationale juridische structuur die het gebruik van de termen Reiki, Reiki Master en Usui systeem van natuurlijk genezen nog slechts mogelijk moet gaan maken voor diegenen die werkelijk werken volgens het Usui systeem.

Het verzoek om de spirituele aanwezigheid van de Grandmasters tijdens een cursus wordt een doodenkele keer misverstaan als het oproepen van geesten. Een misverstand dat zelfs eens geresulteerd heeft in een wat sekte-achtige variant op Reiki waarbij inderdaad geesten worden opgeroepen:’Onze Reiki is sterker dan jullie Reiki want wij hebben krachtiger geesten.’

GELD.

Een van de andere elementen van de vorm is de benodigde energetische uitwisseling in de vorm van geld tussen de te initiëren student en de initiërende Master. De hoogte van het uit te wisselen bedrag dat bij elke inwijding behoort is onlosmakelijk verbonden met de betreffende graad. Ook dit element van de vorm kan niet gemist worden. Ook al zou de inwijdende Master exact dezelfde handelingen uitvoeren tijdens een inwijding; wanneer de juiste energieoverdracht niet heeft plaatsgevonden, vind de inwijding geen plaats.

DE INHOUD VAN HET ONDERWIJS.

De cursus voor de eerste graad wordt gegeven door een Reiki Master in vier dagdelen die elk twee tot drie uur duren. Die dagdelen kunnen verdeeld zijn over vier opeenvolgende avonden, middagen of ochtenden, maar ook als twee dagdelen per dag op opeenvolgende dagen. Het onderwijs in de eerste graad wordt gegeven in een groep van maximaal vijftien deelnemers. Aan de orde komen: uiteraard de individuele inwijdingen; -één per dagdeel-. De geschiedenis van Reiki, de beschrijving van het Usui systeem van natuurlijk genezen, de werking van Reiki, de manier van zichzelf behandelen door Reiki door te geven met de handen,de manieren om anderen te behandelen en de Usui-leefregels. De deelnemers oefenen op elkaar waarbij eenieder minstens eenmaal een behandeling ontvangt en iedereen ook minstens eenmaal de handposities uitvoert. Daarnaast is er ruimschoots aandacht voor gestelde vragen. Betaling van honderdvijftig euro door de student. Na de cursus kan de student zelfstandig aan de slag. Tijdens de cursus doorstroomt Reiki de deelnemer, en brengt weer lucht en leven op plaatsen die soms al lange tijd afgesloten waren en waar de deelnemer soms van alles had weggestopt. Het is mogelijk dat daardoor al tijdens de cursus blokkerende emoties losgelaten worden. Alleen al het ervaren van hoeveel lichter mensen na een cursus voor de eerste graad naar huis gaan maakt een leven als Reiki Master de moeite waard.

Het onderwijs van de tweede graad.

Het onderwijs in de tweede graad is mogelijk voor studenten die minimaal drie maanden ervaring hebben opgedaan met Reiki. Die periode is nodig om een nieuw evenwicht te krijgen na de ontwikkeling die door inwijding in de eerste graad in gang is gezet. Het onderwijs bestaat uit; het zich volledig eigen maken van de drie symbolen door de student, één individuele inwijding, het leren van het gebruik van de symbolen. Praktisch werken met de tweede graad om te gaan ervaren hoe het is om zowel anderen Reiki te sturen als te beleven wat het met ons doet als we de tweede graad gebruiken om onszelf te helen. Vragen. Betaling van zeshonderd euro door de student. Het onderwijs in de tweede graad duurt twee dagdelen en wordt meestal na geruime tijd gevolgd door een bijeenkomst om ervaringen te delen, te bezien of de symbolen nog juist gemaakt en op de goede manier gehanteerd worden etc. Omdat het onderwijs in de tweede graad gericht is op de ondersteuning van het persoonlijke proces van de student, wordt de cursus meestal individueel gegeven. Wanneer deelnemers zelf kiezen voor onderwijs in een groep, is de groepsgrootte beperkt tot maximaal vijf mensen. Telkens weer, tijdens een cursus voor de tweede graad, is er het moment waarop de deelnemer werkelijk ervaart met die tweede graad het middel in handen te hebben om nu echt oud zeer los te laten, zich werkelijk te bevrijden van de invloed van het verleden, van de invloed van negatieve gedragspatronen, van de invloed van storende elementen in werk of relatie, van belemmerende eigenschappen, etc. etc. De beleving van herwonnen vrijheid dat die ervaring de student oplevert is telkens weer een cadeau voor de inwijdende Reiki Master.

De derde graad.

Een Reiki Master is iemand die de keuze heeft gemaakt zijn of haar leven te wijden aan het onderwijzen van Het Usui systeem van natuurlijk genezen. Daartoe is men opgeleid en ingewijd in het onderwijzen van Reiki cursussen voor de eerste en de tweede graad.

Het vermogen om een ander in te wijden kan door een Reiki Master die daar klaar voor is doorgegeven worden aan een kandidaat-Master die daar klaar voor is.

Wanneer een student het verlangen ervaart om Master te worden in het Usui systeem van natuurlijk genezen, kan hij aan de opleiding die daartoe leidt beginnen na geruime tijd ervaring te hebben opgedaan met de tweede graad.

De opleiding tot Master kent een aantal elementen die met elkaar verweven zijn:

-Het opdoen van heel veel ervaring met Reiki,

-Het zich eigen maken van de inhoud van de cursussen,

-Het leren werken met groepen en het eigen gedrag in een groep,

-Persoonlijke mentale en spirituele groei,

 

-Betaling van tienduizend euro,

-De inwijding tot Master.

-Training in het verrichten van inwijdingen voor de eerste en de tweede graad.

Om zich de inhoud van de cursus eigen te maken en vaardigheden in het werken met groepen te ontwikkelen woont de student gemiddeld één maal per maand een cursus bij, en voert na verloop van tijd -daarbij ondersteund door de aanwezige Master-, een aantal onderdelen van de cursus uit. Daarbij gaat de student steeds bewuster waarnemen hoe we zelf door onze aanwezigheid het groepsproces beïnvloeden en hoe we zelf door de groep kunnen worden beïnvloed. Als begeleiders steunen we de kandidaat-Master om helderheid te krijgen over de eigen rol daarin en om zich daarin te ontwikkelen.

Persoonlijke groei:

Tijdens maandelijkse begeleidingsdagen en sessies van soms een aantal uren wordt met de kandidaat-Master gewerkt aan zijn/haar persoonlijke groei.Wanneer we Reiki toelaten in ons leven is persoonlijke ontwikkeling het gevolg. Hoe meer we er gebruik van maken, hoe meer groei er kan plaatsvinden. Omdat het een basisregel is, dat waar Reiki in gaat, alles wat het vrij stromen van Reiki in de weg zit naar boven komt, gaat die ontwikkeling zo nu en dan met vallen en opstaan. Soms struikelen we zo vaak over onszelf dat we ons afvragen waar we aan begonnen zijn. Toch is de beloning steeds weer aanwezig, de ervaring dat we telkens als we weer ergens doorheen zijn, krachtiger en helderder in het leven staan.

Persoonlijke groei met een einddoel is altijd een riskante zaak, omdat het ons kan beperken. Zeker wanneer we Reiki het werk laten doen gebeuren die dingen die het eerste moeten gebeuren het eerst en kan het gericht zijn op een einddoel onze aandacht weghouden van het proces waar we hier en nu in zitten.Wanneer we ooit bedacht hebben dat een aantal van tevoren doordachte stappen tot ons doel zullen leiden is de kans dan ook groot dat we behoorlijk gefrustreerd raken omdat de spontane, natuurlijke groei zich niet volgens de door ons geplande wegen voltrekt, maar haar eigen weg gaat.

Ten gevolge daarvan is het zelfs niet onmogelijk dat de student in de loop van de begeleidingsperiode kwaliteiten in zichzelf ontdekt die een nieuwe en andere richting aan zijn leven geven, zodat hij meer kan leven in overeenstemming met wat hij werkelijk is, dan door Master te worden.

Die keren dat dat ons bij het begeleiden van een kandidaat-Master overkwam, -soms al na een paar maanden, soms na bijna een jaar-waren zowel de student als wijzelf blij met deze zelfontdekking en de gevonden eigen richting. Dat is immers een van die dingen die Reiki met ons doet, het zet ons op ons eigen spoor. Wij hebben als begeleiders geleerd, dat als we het spontane ontwikkelingsproces niet al te veel te belemmeren door vast te houden aan onze eigen inzichten, mensen precies daar uitkomen waar ze moeten zijn.

Omdat die weg zo persoonlijk is werken we bij het begeleiden van mensen naar het Masterschap dan ook niet met een van tevoren vaststaand programma, maar spelen in op dat natuurlijke proces. Er bestaat dus niet een soort mal waarin iemand net zo lang geperst wordt tot hij eruit ziet als een Master. Telkens gaan we uit van wat er op dat moment speelt bij degene die begeleid wordt.

Naast hetgeen de kandidaat-Master tijdens de cursussen meemaakt, levert hetgeen hij of zij in de periode die voorafgaat aan de begeleidingsdag ervaart vaak een rijkdom aan materiaal op om mee te werken. Zo kijken we regelmatig naar moeilijke momenten die er in die periode wellicht (geweest) zijn in persoonlijke relaties of op het werk, en werken we die samen uit.

Wat er tijdens zo’n sessie boven komt levert dan weer voldoende materiaal op om de daaropvolgende maand thuis mee aan de slag te gaan, en met behulp van oefeningen en Reiki te verwerken. De bijeenkomst daarna toetsen we in hoeverre deze dingen nu ‘klaar’ zijn, en kunnen we verder werken met de volgende stap.

Een van de taken van iemand die een aankomende Master begeleidt is de student uit te nodigen om vaststaande overtuigingen en zekerheden onder de loep te nemen en zichzelf zo te confronteren met de eigen onzekerheden, hetgeen soms momenten van verwarring en twijfel oplevert. Juist door daar doorheen te gaan wordt steeds meer aan kracht en helderheid gewonnen.

TIJD.

De duur van een opleiding tot Master in het Usui systeem is: Zoveel jaren als nodig is. Persoonlijke mentale en spirituele groei gaat nooit sneller dan de persoon zelf aan kan. Het beginpunt van verschillende kandidaat-Masters is verschillend. De een heeft al veel ervaring in het werken met groepen of het geven van onderwijs, voor de ander is dat nieuw. De een heeft al een aantal belemmeringen bij zichzelf ontdekt en opgeruimd, de ander moet daar nog aan beginnen. De bereidheid van de student om zichzelf onder ogen te zien lijkt overigens belangrijker dan ‘hoe ver’ hij is aan het begin van de opleiding. Soms begint de ontwikkeling met wat lijkt op een vliegende start, om in een later stadium een tijd te stagneren. Soms gaat het in het begin heel traag, en na een tijdje in een sneltreinvaart. Het enige dat vast staat is dat de opleiding minimaal een jaar duurt, en dat men minimaal drie jaar geleden moet zijn ingewijd in de eerste graad van Reiki alvorens men kan worden ingewijd tot Master. Onze ervaring tot nu toe is dat op een gegeven moment zowel de kandidaat-Master als de begeleidende Masters helder aanvoelen dat het nu zover is dat de inwijding kan plaatsvinden. Een helder voelen dat rationele overwegingen of wensen overstijgt. Op dat moment kan de inwijding tot Master plaatsvinden.

Na inwijding tot Master wordt enkele dagen getraind in het verrichten van inwijdingen in de eerste en de tweede graad.

Gezien het persoonlijke karakter van de opleiding van een Reiki Master wordt deze opleiding individueel gegeven.

Terug index