TOETSING VAN NIEUWE GEREGISTREERDEN.


Aspiranten kunnen geregistreerd worden na een toetsingsgesprek waarin getoetst wordt of zij opgeleid zijn in het oorspronkelijke Usui systeem van natuurlijk genezen. De inhoud van het toetsingsgesprek gaat over de verschillende aspecten en elementen van het Usui systeem zoals beschreven in “Reiki, de weg naar Masterschap”

Ondermeer wordt gekeken naar aard, inhoud en duur van de opleiding. Daarnaast wordt bekeken of de uitwisseling van energie in de vorm van geld of arbeid ten behoeve van de inwijdingen in de eerste, tweede en de derde graad volledig is geweest. Ter illustratie van het een en ander overlegt de aspirant-geregistreerde voor het toetsingsgesprek de behaalde certificaten en de kwitanties.

Bekeken wordt tevens of men is ingewijd door iemand wiens energetische stamboom terug te voeren is tot Mikao Usui, en die verder ook aan de gestelde criteria en de gedragscode voldoet.
De aspirantgeregistreerde moet in ieder geval zijn ingewijd in de eerste graad van Reiki, in een cursus van vier dagdelen waarin minimaal werden overgedragen:
- de geschiedenis van Reiki
- de Reiki leefprincipes
- de handposities

Er moeten op 4 verschillende dagdelen vier inwijdingen hebben plaatsgevonden. Daarna moet men men minimaal drie maanden ervaring hebben opgedaan met Reiki alvorens men is ingewijd in de tweede graad.
De tweede graad: een inwijding. Het zich eigen maken van de drie symbolen en hun naam en betekenis, en het leren en inoefenen van de wijze waarop met deze symbolen kan worden gewerkt. De student heeft voldoende basis meegekregen om de helende werking van de tweede graad rijkelijk te ervaren. Deze cursus duurt twee dagedelen. (na enkele maanden nog een derde dagdeel).
Na de nodige ervaring te hebben opgedaan met de tweede graad kan men de aanvraag indienen voor registratie als erkend behandelaar.

Met mensen die geregistreerd willen worden als erkende Reiki Master wordt gekeken naar hun werkwijze en opleiding.

Deze opleiding moet uit twee onderdelen hebben bestaan:
Enerzijds individuele begeleiding die leidde tot persoonlijke en spirituele groei ( minimaal een dag per maand ), anderzijds het opdoen van ervaring met groepswerk, met groepsprocessen en de manier waarop men daarmee omgaat, met de inhoud van het onderwijs en het leren deze inhoud over te dragen aan studenten. ( Het wordt aanbevolen om de student zeker een tiental cursussen voor de eerste graad, en een tiental cursussen voor de tweede graad te laten bijwonen)

Naast deze hoofdonderdelen wordt tijdens de opleiding tot Master aandacht besteed aan organisatie en bedrijfsvoering, financiële administratie, registratie van studenten, werving en publiciteit etc. De begeleiding die gericht was op persoonlijke en spirituele groei, moet de student in voldoende mate geconfronteerd hebben met met name die onzekerheden, afhankelijkheden, valkuilen en verleidingen die hem of haar zouden kunnen gaan hinderen in het zijn van Master. De student heeft geleerd hoe effectief het gebruik van de tweede graad is bij het helen van persoonlijke belemmeringen. Het loslaten van een aantal oude neigingen heeft de lege ruimte geschapen waarin het Masterschap zich kon ontwikkelen. De opleiding tot Master duurt gemiddeld twee jaar en minimaal een jaar. Voordat iemand tot Master kan worden ingewijd moethij/zij minimaal 3 jaar ervaring met Reiki hebben.

Na de inwijding tot Master heeft de kandidaat het Mastersymbool ontvangen en wordt geruime tijd ( minimaal twee dagen) getraind in de methode van het inwijden van studenten in de eerste en tweede graad van het Usui systeem van natuurlijk genezen.

Tijdens het toetsingsgesprek wordt ook nagegaan of het aspirant-lid actief is of is geweest met schadelijke varianten van het Usui systeem.

Wanneer aspirant leden niet voldoen aan de gestelde criteria, wordt bezien of er mogelijkheden zijn om door middel van bij- of herscholing alsnog aan de criteria te gaan voldoen.

Toetsing geschiedt onder verantwoordelijkheid van het bestuur.