KLACHTENPROCEDURE.


Bij het binnenkomen van klachten:
1. Voorselectie door het secretariaat , klager wordt verzocht de klacht duidelijk op papier te zetten en binnen n week toe te sturen.
2. Degene waar over geklaagd wordt, wordt van de klacht op de hoogte gesteld en moet binnen n week reageren.
3. De week daarna gaat de commissie met de aangeklaagde in overleg en toetst het handelen van de Reiki beoefenaar aan de gedragscode, de Usui-leefregels en de richtlijnen voor de praktijkvoering.
4. Is de klacht reel dan wordt er gekeken of er bij de Reiki beoefenaar de bereidheid en mogelijkheden zijn om te veranderen .
5. Bij ernstige klachten worden beide partijen opgeroepen.
6 Als de aangeklaagde in het ongelijk gesteld wordt, zijn er de volgende sancties mogelijk:
-De aangeklaagde wordt verplicht zijn/haar excuses aan te bieden aan de klager.
-De aangeklaagde wordt verplicht een schadevergoeding uit te keren.
-De registratie van de aangeklaagde wordt voor bepaalde tijd ingetrokken.
-De registratie van aangeklaagde wordt voor onbepaalde tijd ingetrokken.
Er wordt naar gestreefd om de gehele procedure nooit langer dan 2 maanden te laten duren.
Daar waar de aangeklaagde zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare handelingen zal de klager worden geadviseerd een klacht in te dienen bij de politie.